Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetsite (franchise.burgerbusiness.nl) van FFC Franchise B.V. (hierna: Burger Business), die haar hoofdkantoor heeft op Lijnbaan 15, 4132 CB te Vianen en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder dossiernummer 30117918. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle merken, auteursrechten, patenten, intellectuele en andere eigendommen die van toepassing zijn c.q. gebruikt of afgebeeld worden op de website van Burger Business behoren te allen tijde aan FFC, tenzij zulks uitdrukkelijk anders staat vermeld, dan wel in het geval het intellectuele eigendomsrechten van derden betreft. De intellectuele eigendomsrechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden.

Elke vorm van reproductie (zulks in de ruimste zin van het woord), ieder gebruik van een kopie, of het verveelvoudigen of verspreiden van (een gedeelte van) de inhoud van de website van Burger Business is strikt verboden, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van FFC is verkregen. Onder (een gedeelte van) de inhoud van de website van Burger Business wordt (onder meer, doch niet uitsluitend) verstaan alle (video- of foto-) afbeeldingen, logo's, of ander materiaal zichtbaar op de website van Burger Business. Gebruik van (een gedeelte van) de gegevens van de website van Burger Business op een andere website is eveneens verboden. Het is niet toegestaan om (een gedeelte van) de inhoud van de website van Burger Business aan te passen en of te wijzigen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Burger Business verricht bijzonder veel inspanningen om de op de website gegeven informatie zo actueel mogelijk te houden. Het is desondanks mogelijk dat informatie op de website niet (meer) in overeenstemming met de werkelijkheid is. Burger Business aanvaardt voor dergelijke onjuistheden of onvolledigheden geen enkele aansprakelijkheid en kan niet gehouden worden de eventueel als gevolg daarvan geleden schade te vergoeden.

Burger Business staat niet in voor de veiligheid van haar website.

Burger Business sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website van Burger Business uit, tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of een grove fout van Burger Business. Daarbij dient onder meer (doch niet uitsluitend) gedacht te worden aan schade als gevolg van virussen, computerfraude, schade aan hard- of software. Gebruik van de website geschiedt dan ook geheel voor eigen rekening en risico. Burger Business sluit ten slotte iedere aansprakelijkheid uit voor schade die is ontstaan c.q. is veroorzaakt als gevolg van fouten en (/of) grove opzet van ondergeschikten en niet-ondergeschikten.

Burger Business is niet aansprakelijk c.q. verantwoordelijk voor (de inhoud van de) websites van derden waartoe de bezoeker toegang krijgt via eventuele "hyperlinks" die aanwezig zijn op de website van Burger Business.

De deelnemer c.q. bezoeker van de internetsite van Burger Business is zich er van bewust dat aan het gebruik van internet bepaalde risico's verbonden zijn.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze internetsite en de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Wijzigingen

Burger Business behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Laat je gegevens achter...